Skola iziet Ciemā

Projekta fāze: 
Īstenots
Īstenošanas termiņš: 
01.12.2012. - 30.11.2013.
Projektu konkursa rīkotājs: 
SOROSA FONDA- LATVIJA (SFL) INICIATĪVAS „PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM” 2.kārta „Skola kā kopienas attīstības resurss”

Projekta mērķis ir, izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Projekta mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

  1. paplašināt skolas piedāvāto pakalpojumu klāstu un nodrošināt papildus materiāli tehnisko bāzi iedzīvotāju izglītošanās un pašattīstības iespēju vajadzībām;
  2. piedāvāt radošās kopdarbības pasākumus kā ģimenes vienojošu instrumentu;
  3. organizēt pasākumus paaudžu saliedētības veicināšanai un senioru pieredzes pārņemšanai;
  4. veicināt sociālā riska grupu bērnu integrāciju kopienā;
  5. uzlabot skolas pārstāvošās biedrības kapacitāti projekta ilgspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdarbības platformas izveidošanai;
  6. izglītot kopienas iedzīvotājus par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. popularizēt Pārmaiņu skolu iniciatīvas 1. un 2. kārtas pieredzi un labo praksi plašākai sabiedrībai, bet it īpaši novada iedzīvotājiem.

Šo uzdevumu izpildei plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes: “Skola māca” – dažādas nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, “Skola rada” – radošas darbošanās pasākumi bērniem kopā ar vecākiem, “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm, “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem, “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus, “Skola uzrunā” – pasākumi, kuros dalībnieki tiek aicināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā un nevalstiskajās organizācijās, “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi. Projekta rezultātā Beverīnas novada kopienu iedzīvotāji ir kļuvuši izglītotāki, apguvuši dažādas prasmes, kļuvuši sociāli aktīvāki un saliedētāki kā vietējās kopienas, tā novada līmenī, bet projekta īstenošanā iesaistītie partneri ir izveidojuši ciešu sadarbības tīklu, kas ļaus kopā ar aktīvākajiem kopienas pārstāvjiem turpināt attīstīt novada skolas par vietām, kurās iedzīvotājiem ir iespēja sevi pilnveidot dažādās savas dzīves jomās.